Milieubeleid & Duurzaam toerisme

FOX Milieubewust

Een eenduidig en herkenbaar milieubeleid

De sector toerisme is in hoge mate afhankelijk van mens en milieu. De kwaliteit van het product dat FOX aanbiedt en de daarmee samenhangende beleving van onze afnemer wordt mede bepaald door de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. Ook FOX kan een belangrijke doelstelling leveren aan de zorg van het milieu, in brede zin. In deze milieubeleidsverklaring wordt aangegeven welke strategische beslissingen FOX op dit terrein nastreeft. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de milieuactiviteiten van FOX en dragen op deze wijze bij aan een eenduidig en herkenbaar milieubeleid.

Naast de gangbare aspecten als tijd, geld, kwantiteit en kwaliteit, zal het milieu een belangrijk criterium zijn bij FOX bij het maken van strategische beslissingen. Genoemd kan worden:

  • Keuze van een bestemming en de samenstelling van het product op deze bestemming.
  • Intern beleid op duurzaam toerisme (gescheiden afval, spaarlampen, groene stroom etc.)
  • Voorlichting richting de consument via onze website, brochure en middels onze Reis & Inspiratiedagen.
  • Voorlichting richting agentschap, accommodatieverschaffer en vervoerder. Daar wij veel werken op verre bestemmingen met vaak een relatief laag Bruto Nationaal Product is het milieubesef en de kosten die gespendeerd worden aan milieuverantwoord werken vaak nog minimaal.
  • Voorlichting richting reisleiders/gidsen. Zowel de reisleiders die vanuit Nederland meereizen dan wel de reisleiders die bij onze agentschappen werkzaam zijn.
  • Keuze bij vorm (hoeveel pagina’s, papierkeuze, drukmethode) en frequentie (halfjaarlijks, jaarlijks, geen brochure) en verspreiding van de brochure ( per post, afhalen op de vakantiebeurs, verspreiding via de ANWB reiskantoren).
  • Verder profilering van het internet als belangrijkste informatiekanaal voor de consument.

Om deze strategische beslissingen te bereiken zal FOX zich vergaand inspannen en inzetten. Hiervoor zal de DTO-coördinator regelmatig rapporteren aan de directie. Tevens zal de DTO-coördinator medewerkers oproepen tot het aandragen van initiatieven. Daar waar mogelijk zullen deze initiatieven gehonoreerd en geïmplementeerd worden. Op deze manier is er sprake van een topdown en bottom-up benadering en kan het plan breed gedragen worden binnen FOX. Tevens is de DTO-coördinator lid van het managementteam en heeft hierdoor direct toegang tot besluitvorming inzake strategische beslissingen.

De DTO-coördinator van FOX heeft met Succes de DTO-training en het examen afgelegd en binnenkort zal hier een verdere uiteenzetting komen van de zaken waarvoor FOX zich verder zal inspannen om onze verantwoordelijkheid te nemen in verder stimuleren van de duurzaamheid en het tegengaan van de klimaatverandering.

Terug naar boven