Japan informatie

Landeninformatie Japan

Het land van de sake, sushi en sumoworstelaars met een zeer rijke geschiedenis en een onvoorwaardelijke eerbied voor de Goddelijke Keizer. Echter op geen enkel land in de wereld is het cliché 'land van tegenstelling' zo'n waarheid dan in Japan. Drukke wereldsteden worden afgewisseld met het rustige platteland en moderne technologie met eeuwenoude tradities.

Bevolking, taal en cultuur

Japan is een uiterst homogene maatschappij met op het ogenblik ongeveer 126 miljoen inwoners, waarvan 99% tot het mongoloïde ras behoren, minder dan 1% van de bevolking is Koreaans en de overige 0,4% bestaat uit Chinezen, Amerikanen en Europeanen. De inwoners van Japan zijn hoofdzakelijk de nakomelingen van diverse volkeren die in voorhistorische tijden naar Azië migreerden; een van de eerste groepen, Ainu die nog steeds in zekere mate in Hokkaido voortleven, zijn genetisch enigszins verwant met Kaukasiërs.

Hiermee staat Japan, wat bevolking betreft, op de tiende plaats met betrekking tot het aantal inwoners ter wereld. Hoewel Japan een groot aantal inwoners telt is het landoppervlak niet zo groot en hierdoor is Japan zo dichtbevolkt en de beschikbare stukjes grond zo uitermate duur. 

Grote delen van het land zijn bergachtig en moeilijk te ontwikkelen zodat de bevolking in werkelijkheid minder dan 10% van het land bewoont, maar liefst 76% van de bevolking leeft in de steden. Het gemiddelde is 332 mensen per vierkante kilometer. 

Japanners omschrijven hun samenleving vaak als 'Gaku-reki Shakai', een samenleving waar iemands toekomst voornamelijk wordt bepaald door een zo hoog mogelijke opleiding. Het gevolg hiervan is dat er op jonge leeftijd al een zeer grote druk op kinderen wordt gelegd. Het Japanse onderwijs is net als bij ons ingedeeld in lager, middelbaar, en hoger onderwijs. 

Het grootste deel van de kinderen gaat in eerste instantie net als bij ons naar de kleuterschool gevolgd door zes jaar basisschool. Er bestaat een hevige concurrentie tussen de verschillende scholen, waarbij voor sommige kleuterscholen, die verbonden zijn aan universiteiten, de kinderen zelfs een toelatingsexamen moeten doen. Hierna volgt een driejarige middelbare school, waar een algemene of beroepsgerichte opleiding kan worden gevolgd. Deze middelbare school wordt afgesloten met een getuigschrift. 

Het hoger onderwijs wordt verzorgd door universiteiten, technische scholen en junior colleges die deels particulier en deels openbaar zijn. Het onderwijssysteem is grotendeels gebaseerd op het Amerikaanse onderwijssysteem. Om tot de universiteit toegelaten te worden moet er een moeilijk toelatingsexamen afgelegd worden, echter is men hierna vrijwel verzekerd van een einddiploma. Op de middelbare school dragen de meeste scholieren een uniform.

Taal

Japan had tot ongeveer 400 na Chr. alleen een orale taal, en kende geen schrifttekens. Door het contact met China, was het Chinese schrift het eerste schrift dat men zag en leek het logisch om dit karakterschrift over te nemen, te meer daar men ook zeer gecharmeerd was van de hoog ontwikkelde Chinese cultuur. De overgenomen karaktertekens noemde men "kanji". Dit zijn dus de tekens, die het Japanse schrift op het Chinees doen lijken. 

Na de invoering bleek dat het Japans toch niet goed kon worden weergegeven met uitsluitend deze kanji. Men had extra karakters nodig, die klanken beter zouden weergeven en zo werd het een "klankalfabetten", de hiragana- en katakanakarakters ontwikkelt. Het is eigenlijk jammer dat juist de Chinese tekens werden overgenomen, omdat die helemaal niet passen bij de aard van de Japanse taal. In de Chinese taal kan alles met deze ideogrammen worden weergeven, maar in het Japans kan dat met name niet bij de verschillende werkwoordsvormen. Daarom gebruikt men voor de basis van het werkwoord (een soort stam) een kanji, maar worden uitgangen met hiragana weergegeven.

Eén van de moeilijkheden van de Japanse taal is dat de kanji tekens meestal twee of meer uitspraken hebben. Ze hebben de originele Japanse uitspraak, kun-yomi genoemd, maar ook hun oorspronkelijke Chinese uitspraak in de loop der jaren enigszins veranderd.

Japan is er door zijn eeuwenlange isolement in geslaagd om zijn onafhankelijkheid en eigen cultuur te behouden. De hedendaagse Japanse samenleving koestert de oude culturele tradities en is tegelijkertijd een moderne industriële natie.

Aan de ene kant worden traditionele waarden, familie eer en voorouderverering gehandhaafd, maar aan de andere kant hebben urbanisatie en industrialisering de samenleving uitermate grondig veranderd. De Japanse normen en waarden veranderen ook omdat de nieuwe generaties vaak in een stedelijke omgeving opgroeien.

Natuur

In Japan komt u plantengroei tegen die u ook in Europa en Amerika tegenkomt. Bijna 60% van het land is met bos bedekt en hoe zuidelijker u komt, des te tropischer de vegetatie. Wereldberoemd zijn de pruimen- en kersenbomen en dan voornamelijk om de prachtige bloesem, die ze in de lente hebben.

Ook de dieren die in het noorden van Japan voorkomen, zijn vergelijkbaar met Europese en Amerikaanse klimaatzones zoalas zwarte beren, fretten en wilde zwijnen. De Japanse Makkak, de reuzensalamander en de tanuki (wasbeerhond) zijn uniek in Japan.

Japan bestaat uit een smalle keten van eilanden langs de kust van het Aziatische vaste land met een lengte van ongeveer 3000 kilometer. De grootste eilanden zijn Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu. Naast deze grote eilanden bestaat Japan uit nog ongeveer 4000 kleine eilandjes.

Geschiedenis, economie en politiek

De oorsprong van de eerste bewoners van Japan is niet zeker. Men denkt dat deze hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van het Aziatische vasteland. Ook denkt men dat Japan vroeger sterke connecties had met Korea en China en dat deze landen het verbouwen van rijst hebben geïntroduceerd. 300 jaar v. Chr. tot en met zo’n 300 n. Chr. heerste de Yayoi-cultuur in Japan. Hieruit kwam de Kofun-cultuur voort. Kenmerkend zijn de grafheuvels die dateren uit deze tijd. Ook kwamen er in deze periode steeds meer Chinese en Koreaanse ambachtslieden, boeren en schrijvers naar Japan. Hiermee kwamen ook nieuwe landbouwtechnieken, geneeskunde, muziek, astronomie, beeldende kunst en het Chinese schrift mee naar het land. Tevens werd de eerste hoofdstad gekozen, Nara. 

Gedurende de Nara-periode werd het Boeddhisme sterk gepromoot en deze werd over het gehele land verspreid. Vele tempels en kloosters werden er gebouwd en de contacten met China werden ook steeds sterker. Tegen het einde van de 8e eeuw bemoeide de geestelijken zich zoveel met de politiek, dat de keizer de hoofdstad besloot te verplaatsen naar Heian-Kyo, het huidige Kyoto. Dit was het begin van het Heian tijdperk, waarin alleen de keizerlijke hof de meeste macht had. De beroemde Samoerai, krijgsheren met uitzonderlijke vechtkunst, stammen uit deze tijd. Yorimoto was de eerste generaal die de oostelijke barbaren overheerst, ook wel Shogun genoemd. 

Tot 1868 waren de shoguns de feitelijke machthebbers en stonden de keizers alleen in naam als hoofd van de staat. In 1543 werd het eerste contact gemaakt met het Westen, met Portugese handelaars en missionarissen. De Portugezen stichtten handelsposten en doordat zij wapens met zich meebrachten, werd de macht van de Samoerai aanzienlijk minder. Rond 1590 onderging Japan een gedaanteverwisseling en werd het geld en het belastingsysteem hervormd, de regio’s herverdeeld en de handel tussen de steden bevordert. Ook werd de bevolking in deze periode in vier delen gedeeld. De samoerai en krijgslieden stonden bovenaan de ladder, daarna kwamen de boeren, handelswerklieden en als laatste de koopmanslieden. 

In 1609 vestigde een Hollandse vloot een handelspost op Hidaro. Japan verbood het Christendom en verjaagde hiermee tevens de Portugezen. Alleen werd een groepje Nederlanders getolereerd en kon onder streng toezicht onderhandelen met Japan. Tot op de dag van vandaag heeft Japan dan ook een speciale band met Nederland. 

In de daaropvolgende eeuwen veranderde Japan van een rijsteconomie naar een geldeconomie. In deze periode werd de hoofdstad weer verplaatst van Kyoto naar Edo, het huidige Tokio. Tijdens WO I koos Japan de kant van de geallieerden, maar bemoeide zich verder nauwelijks met de vijandelijkheden. Japan had in deze periode juist de mogelijkheid om een sterke economische positie op te bouwen in Azië. Gedurende WO II kozen de Japanners voor de Duitsers en binnen zes maanden had Japan alle Westerse mogendheden in het oosten verdreven. 

In 1945 vond de Conferentie van Potsdam plaats, waarbij de Westerse mogendheden Japan dwongen om zich over te geven. Japan weigerde, waarna een atoombom op Hiroshima werd gegooid. In één klap vielen er meer dan 80.000 doden en Japan raakte al haar veroverde gebieden kwijt. Tot 1952 bleef Japan onder toezicht van het Amerikaanse leger. In dat jaar kreeg Japan haar onafhankelijkheid terug. 

In 1964 werden de Olympische Spelen in Tokio gehouden en hiermee werd Japan weer erkent door de rest van de wereld. Japan groeide uit tot een grote economische macht, mede doordat men geen legermacht hoeft te onderhouden. Vanaf de jaren ’90 begon de economische situatie in verval te raken, vele bedrijven raakten in betalingsmogelijkheden waardoor banken gedwongen waren om te fuseren of bankroet te gaan. Anno 2005 is de economie weer enigszins aan het herstellen en is er een positieve groei te zien, maar desondanks wordt Japan nog steeds geconfronteerd door de groeiende macht van China.

Japan is een constitutionele, erfelijke, monarchie met aan het hoofd de Keizer. De rol van de Keizer is in het huidige Japan alleen nog representatief, aangezien deze slechts weinig macht heeft met betrekking tot de regering. De Keizer voert alleen nog handelingen uit die in de grondwet vastgelegd zijn. 

De feitelijke macht ligt bij de regering. Het parlement, DIET genaamd, bestaat uit 2 kamers; het huis van afgevaardigden en de raadgevende vergadering, die tezamen de premier van Japan kiezen. Verder bestaat Japan uit 47 provincies met elk een gouverneur. 

Vlak na de oorlog kon er door de goedkope arbeidskrachten en de lage koers van de yen een florerende economie ontstaan met een enorme export van elektronische kwaliteitsgoederen. De economie van Japan groeide in de jaren 60 met ongeveer 11% per jaar. 

In de jaren 80 passeerde de economie zelfs die van de Verenigde Staten, maar door de enorme groei ontstond een zeepbeleconomie met een grote onevenwichtigheid op de handelsbalans. Begin jaren 90 spatte die zeepbel uiteen en gingen tal van grote financiële instellingen failliet.

Momenteel herstelt de economie zich langzaam maar zeker en vormt Japan na de Verenigde Staten en China de sterkste economie van de wereld. Nog steeds is Japan het land van de elektronische apparatuur, wat tevens de grootste exportsector vormt

Klimaat

Hoewel de zomers warm en vochtig kunnen zijn, verschilt het klimaat van Japan niet veel van dat van Nederland, maar de temperaturen zijn erg afhankelijk van het bepaalde gebied. De meeste regen valt in de maanden juni, juli, augustus, september en soms nog in oktober. Tokyo kent een milde droge winter, maar de zomer is erg vochtig, behoorlijk warm, met veel regen.

De winter is over het algemeen mild, net zoals in Nederland. Er gelden echter wel uitzonderingen zoals het eiland Hokkaido, dat lange, strenge winters met sneeuw en vorst kent.

Onze reizen naar Japan

  • Hoogtepunten als Mount Fuji, unieke overnachting in een Ryokan en een treinreis per Shinkansen.
  • We overnachten in comfortabele drie- en viersterrenhotels.
  • Groepsrondreis met deskundige Nederlandssprekende reisleiding.
  • Veel excursies en extra's bij de prijs inbegrepen.
Alle reizen naar Japan
Terug naar boven