Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Fox heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Fox is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Fox verstrekte informatie en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. Kennelijke fouten en vergissingen binden Fox niet.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Fox aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Fox en andere uitingen als brochures, advertenties en overige publicaties. Fox behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto's van Fox.

Niets uit Fox uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fox openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Fox verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

Deze bepaling doet niets af aan alle wettelijke rechten die u als consument heeft ter zake van het reserveren/aankopen van uw reis op Fox.nl

Inspiratie en mooie reizen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks de beste aanbiedingen en reisinspiratie